Loading cart contents...
View Cart Checkout
Cart subtotal:  0,00

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP-  EN LEVERINGSVOORWAARDEN van Mijnsierlijstenwinkel B.V., kantoorhoudende te (5508 RN) Veldhoven aan Zandven 4, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62519441. Amendementen van en / of addenda op deze algemene verkoop-, leverings-, en installatievoorwaarden zijn eveneens neergelegd ter griffie van de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

Artikel 1: Definities
In deze AV en alle daarmee samenhangende documenten hebben de begrippen aangeduid met een hoofdletter de hiernavolgende betekenis. Begrippen in enkelvoud omvatten eveneens het meervoud en omgekeerd, voor zover de tekst zulks vereist:

Aanvullende overeenkomst”: een overeenkomst waarbij de Consument Producten en/of Diensten verwerft in verband met een Overeenkomst en deze zaken en/of Diensten door Mijnsierlijstenwinkel worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en Mijnsierlijstenwinkel;

AV”: de onderliggende algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Mijnsierlijstenwinkel;

Bedenktijd”: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Consument”: de natuurlijke persoon respectievelijk de koper die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en welke tenminste 18 jaar oud is;

Dag”: kalenderdag;

Diensten”: de diensten die via de Website worden aangekocht, zoals gespecificeerd in de Overeenkomst;

Duurzame gegevensdrager”: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de Consument of Mijnsierlijstenwinkel in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

Herroepingsrecht”: de mogelijkheid van de Consument om binnen de Bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Mijnsierlijstenwinkel”: de besloten vennootschap Mijnsierlijstenwinkel B.V., kantoorhoudende te (5508 RN) Veldhoven aan Zandven 4, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62519441. Telefoonnummer: +31 (0)40 711 73 50. Mobiele telefoonnummer: +31 (0)6 33 86 04 10. E-mail: info@mijnsierlijstenwinkel.nl. BTW identificatienummer: NL854849841B01;

Modelformulier voor herroeping”: het in Bijlage I van deze AV opgenomen Europese modelformulier voor uitoefening van het Herroepingsrecht;

Overeenkomst”: een overeenkomst op afstand die tussen Mijnsierlijstenwinkel en de Consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van Producten en/of Diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Product”: een product dat via de Website wordt aangekocht, een en ander zoals gespecificeerd in de Overeenkomst;

“Website”: de website www.mijnsierlijstenwinkel.nl.


Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze AV zijn van toepassing op elk aanbod van Mijnsierlijstenwinkel en op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen Mijnsierlijstenwinkel en Consument.
 2. Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze AV aan de Consument (via de elektronische weg) beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Mijnsierlijstenwinkel voordat de Overeenkomst wordt gesloten, aangeven op welke wijze de AV bij Mijnsierlijstenwinkel zijn in te zien en dat zij op verzoek van de Consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 3. In geval van tegenstrijdigheid tussen de Overeenkomst en de AV, prevaleren de bepalingen van de Overeenkomst.
 4. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze AV laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

 

Artikel 3: Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Getoonde en/of verstrekte monsters, modellen en voorbeelden, opgaven van kleuren, afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen in promotiemateriaal en/of op de Website ten aanzien van Producten en/of Diensten zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. De Consument kan hieraan geen rechten ontlenen. Voor een accurate weergave van het Product en/of Dienst geldt de (product)omschrijving.
 3. Indien het aanbod of de offerte is gebaseerd op door de Klant verstrekte informatie en deze informatie onjuist of onvolledig blijkt te zijn dan wel naderhand wijzigt, heeft Mijnsierlijstenwinkel het recht de opgegeven prijzen, tarieven en/of (op)levertermijnen aan te passen.
 4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 4: de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde Artikel 4.4, tot stand op het moment van bestelling door de Consument in de webshop van de Website en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Mijnsierlijstenwinkel onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Mijnsierlijstenwinkel is bevestigd, kan de Consument de Overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de Overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Mijnsierlijstenwinkel passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de Consument elektronisch kan betalen, zal Mijnsierlijstenwinkel daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Mijnsierlijstenwinkel kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Mijnsierlijstenwinkel op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Mijnsierlijstenwinkel zal uiterlijk bij levering van het Product en/of Dienst aan de Consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een Duurzame gegevensdrager, meesturen:
 6. het bezoekadres van de vestiging van Mijnsierlijstenwinkel waar de Consument met klachten terecht kan;
 7. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Consument van het Herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het Herroepingsrecht;
 8. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 9. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het Product of Dienst; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de Overeenkomst;
 10. de vereisten voor opzegging van de Overeenkomst indien de Overeenkomst een duur heeft van meer dan één (1) jaar of van onbepaalde duur is;
 11. indien de Consument een Herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

 

Artikel 5: Herroepingsrecht

In geval van de levering van een Product:

 1. De Consument kan een Overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een Product gedurende een Bedenktijd van minimaal 14 (veertien) dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Mijnsierlijstenwinkel mag de Consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in het voorgaande lid genoemde Bedenktijd gaat in op de dag nadat de Consument, of een vooraf door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het Product heeft ontvangen, of:
 3. als de Consument in eenzelfde bestelling meerdere Producten heeft besteld: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste Product heeft ontvangen. Mijnsierlijstenwinkel mag, mits hij de Consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere Producten met een verschillende levertijd weigeren.
 4. als de levering van een Product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 5. bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van Producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, het 1ste (eerste) Product heeft ontvangen.

 In geval van de levering van Diensten:

 1. De Consument kan een Overeenkomst inzake de levering van Diensten gedurende veertien (14) dagen zonder opgaaf van redenen ontbinden. Mijnsierlijstenwinkel mag de Consument vragen naar de reden van herroeping, maar niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in het voorgaande lid genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de Overeenkomst inzake de levering van Diensten.

Verlengde Bedenktijd voor Producten en/of Diensten bij niet informeren over Herroepingsrecht:

 1. Indien Mijnsierlijstenwinkel de Consument de wettelijk verplichte informatie over het Herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de Bedenktijd af twaalf (12) maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde Bedenktijd.
 2. Indien Mijnsierlijstenwinkel de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de Consument heeft verstrekt binnen twaalf (12) maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke Bedenktijd, verstrijkt de Bedenktijd dertig (30) dagen na de dag waarop de Consument die informatie heeft ontvangen.

 

Artikel 6: Verplichtingen van de Consument tijdens de Bedenktijd

 1. Tijdens de Bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Hij zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument het Product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De Consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het Product die het gevolg is van een manier van omgaan met het Product die verder gaat dan toegestaan zoals bedoeld in het voorgaande lid.
 3. De Consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het Product als Mijnsierlijstenwinkel hem niet voor of bij het sluiten van de Overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het Herroepingsrecht heeft verstrekt.

 

Artikel 7: Uitoefening van het Herroepingsrecht door de Consument en kosten daarvan

 1. Als de Consument gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de Bedenktermijn door middel van het Modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Mijnsierlijstenwinkel.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen veertien (14) dagen vanaf de dag volgend op de in het voorgaande lid bedoelde melding, zendt de Consument het Product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Mijnsierlijstenwinkel. Dit hoeft niet als Mijnsierlijstenwinkel heeft aangeboden het Product zelf af te halen. De Consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het Product terugzendt voordat de Bedenktijd is verstreken.
 3. De Consument zendt het Product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Mijnsierlijstenwinkel verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het Herroepingsrecht ligt bij de Consument.
 5. De Consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het Product. Als Mijnsierlijstenwinkel niet heeft gemeld dat de Consument deze kosten moet dragen of als Mijnsierlijstenwinkel aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de Consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Als de Consument gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, worden alle Aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

Artikel 8: Verplichtingen van Mijnsierlijstenwinkel bij herroeping

 1. Als Mijnsierlijstenwinkel de melding van herroeping door de Consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. Mijnsierlijstenwinkel vergoedt alle betalingen van de Consument, inclusief eventuele leveringskosten door Mijnsierlijstenwinkel in rekening gebracht voor het geretourneerde Product, onverwijld doch binnen veertien (14) dagen volgend op de dag waarop de Consument hem de herroeping meldt.
 3. Mijnsierlijstenwinkel gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Consument heeft gebruikt, tenzij de Consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Consument.
 4. Als de Consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, is mijn hoeft Mijnsierlijstenwinkel niet gehouden de bijkomende kosten voor de duurdere methode terug te betalen.

 

Artikel 9: Uitsluiting Herroepingsrecht

Mijnsierlijstenwinkel kan specifieke Producten en/of Diensten uitsluiten van het herroepingsrecht als dit duidelijk door Mijnsierlijstenwinkel bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst is vermeld.

 

Artikel 10: De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden Producten en/of Diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. Prijsverhogingen binnen drie (3) maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 3. Prijsverhogingen vanaf drie (3) maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Mijnsierlijstenwinkel dit bedongen heeft en: a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of b. de Consument de bevoegdheid heeft de Overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 4. De in het aanbod van Producten of Diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld.

 

Artikel 11: Nakoming Overeenkomst en extra garantie

Mijnsierlijstenwinkel staat er voor in dat de Producten en/of diensten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

 

Artikel 12: Levering en uitvoering

 1. Mijnsierlijstenwinkel zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van Producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van Diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument aan Mijnsierlijstenwinkel kenbaar heeft gemaakt.
 3. Mijnsierlijstenwinkel zal geaccepteerde bestellingen uitvoeren zoals overeengekomen in de Overeenkomst. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument hiervan uiterlijk dertig (30) dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Consument heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal Mijnsierlijstenwinkel het bedrag dat de Consument betaald heeft zo snel mogelijk terugbetalen, maar uiterlijk binnen dertig (30) dagen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Mijnsierlijstenwinkel tot het moment van bezorging aan de Consument of een vooraf aangewezen en aan Mijnsierlijstenwinkel bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 13: Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de Overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de Consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien (14) dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een Overeenkomst tot het verlenen van een Dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de Consument de bevestiging van de Overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Indien de Consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Mijnsierlijstenwinkel is gewezen op de te late betaling en Mijnsierlijstenwinkel de Consument een termijn van veertien (14) dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze veertien (14) dagen termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Mijnsierlijstenwinkel gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Besluit BIK.

 

Artikel 14: Privacy en persoonsgegevens

 1. Mijnsierlijstenwinkel zal zorgvuldig met de door de Consument ingevulde gegevens omgaan volgens de geldende Wet bescherming persoonsgegevens. Alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst zullen worden opgeslagen. Het gaat hierbij om de naam, het adres en eventuele gegevens die nodig zijn voor de betaling.
 2. Mijnsierlijstenwinkel zal de gegevens van de Consument niet doorgeven aan een derde partij en de gegevens alleen gebruiken voor de in het voorgaande lid neergelegde doeleinden.

 

Artikel 15: Klachtenregeling

 1. Mijnsierlijstenwinkel beschikt over een klachtenprocedure zoals bekendgemaakt op de Website. Klanten worden behandeld conform deze procedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Mijnsierlijstenwinkel.
 3. Bij Mijnsierlijstenwinkel ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien (14) dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Mijnsierlijstenwinkel binnen de termijn van veertien (14) dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. De Consument dient Mijnsierlijstenwinkel in ieder geval vier (4) weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling zoals bedoeld in Artikel 16.

 

Artikel 16: Geschillen

 1. Op alle Overeenkomsten waarop deze AV betrekking hebben, is uitsluitend Nederlandse recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. In geval van geschillen is de rechter van de woonplaats van de Consument bevoegd.

 

Artikel 17: Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze AV afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de Consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een Duurzame gegevensdrager.


Artikel 18: Aanpassingen
Om aan veranderende wet- en regelgeving te blijven voldoen behoud Mijnsierlijstenwinkel zich het recht voor om deze AV te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De Consument wordt daarom ook aangeraden van tijd tot tijd deze AV te raadplegen.